-

Rink-hockey European Championships

Rink-hockey European Championships

Rink-hockey European Championships2015 U17 European Rink Hockey Championship

From Sunday 6 September 2015 09:00 To Saturday 12 September 2015 18:00

2014 U17 European Rink Hockey Championship

From Sunday 24 August 2014 10:00 To Saturday 30 August 2014 19:00

2013 Women's European Championship of rink-hockey

From Tuesday 17 December 2013 19:00 To Saturday 21 December 2013 23:30

33rd U17 European Championships of rink-hockey (Spain)

From Sunday 1 September 2013 17:30 To Saturday 7 September 2013 19:00

Adv.